Biseth 2018-02-09 13:58:44

Trygge barn og ungdommer

Si fra hvis noe er galt!

Alle skal ha det bra i Ready!

Hvis noen gjør at du ikke har det bra eller du ser at andre ikke har det bra så er det viktig å si fra! Da hjelper du den som ikke har det greit.

Si fra til Aleksander eller Andrea på kontoret. Hvis du ikke vil at noen skal vite at du har sagt fra så vil vi ikke si det videre.

Aleksander Biseth-Evensen: 48400554 / aleksander@ready.no

Andrea Myhre Fjellgaard: 47893607 / andrea@ready.no

Hvis du heller vil si fra til noen andre voksne så er det greit. Da vil de varsle videre til Aleksander eller Andrea.

Det er mye bedre å si fra en gang for mye enn en gang for lite, vi finner ut ut av det.

 

Trygge barn og ungdommer i Ready

Si fra!

Ready har en klar policy for hvordan klubben i medmenneskelig og mellommenneskelig perspektiv behandler utøverne mens de er hos oss, som skal være kjent for alle trenere og tillitsvalgte gjennom opplæring, og som skal kommuniseres til utøverne og foreldrene. Vi skal også ha kontroll-, varslings- og håndteringsrutiner, både for det som skjer i klubben og for observasjoner som kan peke mot omsorgssvikt på andre arenaer. Prinsipp og tiltak er redegjort for nedenfor. 

POLICY OG REGLER 

I Ready skal alle barn, ungdommer og foreldre kunne stole 100 % på at de trenere og ledere som har ansvar, ikke utsetter utøverne for fysisk eller psykisk misbruk eller krenkelse.

Alle trenere og alle andre som har hovedansvar på reiser med utøvere under 18 år skal ha forevist Politiattest til Hovedklubbens Daglige Leder.

Klubben skal integrere opplæring i omgangsform med barn og observasjon av barns adferd i sin trenerutvikling ved å formidle disse regler og tankene bak disse, og ved å trekke inn fagpersoner med spesialkompetanse. Klubbens trenere og ledere skal læres opp til, og pålegges å konferere med sin Sportssjef og/eller avdelingens leder eller Hovedklubbens ansatte eller valgte ledelse ved enhver bekymring om utøvernes velferd eller adferd, og klubbens ledelse har en faglig forankret rutine for å handtere slike meldinger.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal på noe tidspunkt, under virke for klubben eller i tilknytning til klubbens utøvere (annet enn egne barn), befinne seg alene med utøvere i rom, bil eller liknende hvor ikke allmennheten har umiddelbar tilgang, og slike møter som er nødvendige, for eksempel utøversamtaler, skal foregå i ulåste rom nær der andre ferdes. Tidspunkt og sted skal være gjort kjent for utøvernes foreldre.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal overnatte alene på rom med én eller et lite antall utøvere.

Dusjing og skifting i forbindelse med trening, kamp eller reiser skal foregå under iakttakelse av alminnelig bluferdighet, og trenere og ledere skal ikke dusje med utøvere eller oppholde seg i garderobe eller bad under vask/skifting. Nødvendig oppsyn skal da eventuelt foretas av foreldre med samme kjønn som utøverne.

Trenere og ledere i Ready skal ikke kommunisere med utøvere på en måte som kan invitere til, eller forsterke, et mellommenneskelig forhold som går ut over det som er påkrevet for aktivitetstilbudet. Annen kontakt på telefon, SMS eller i sosiale medier enn det som følger av aktivitetsrettede grupper skal ikke finne sted. Kommunikasjon skal ikke finne sted på plattformer hvor ikke samtalen blir lagret/er sporbar (snapchat o.l.).

Fysisk kontakt mellom utøvere og trenere/ledere bør ikke finne sted ut over det som helt naturlig skjer i trenings- og konkurransesituasjoner, evt. spontane feiringer av mål, gode resultater eller gode prestasjoner.

Enhver kommunikasjon mellom trenere og ledere på den ene side og utøvere vi har ansvar for, skal skje med det siktemål å forbedre utøverens trivsel og utvikling i Ready, og skal være aktivt lyttende, slik at utøveren kommer frem med sine opplevelser og synspunkter. Bruk av nedsettende ord og uttrykk eller generelt negative tilbakemeldinger skal unngås, og forbedringspotensiale skal formidles på en positiv måte.

Kritikk av ledere og trenere skal ønskes velkommen og tas opp i de rette faglige fora.

TRYGG VARSLING; VARSLINGSPLIKTER OG -RUTINER

Hvordan sier du ifra?

1.     Ethvert medlem i Ready som observerer at andre bryter disse reglene/rutinene har plikt til å varsle den ansvarlige ledelse.

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

           Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening

           Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med

           Sende en e-post til leder av idrettslaget:

-        Daglig leder: aleksander@ready.no

-        Styrets leder: gisvold@advokatgisvold.no

Den som mottar slikt varsel skal umiddelbart nedtegne varselet, dersom det ikke er foretatt skriftlig, og viderebringe dette til Hovedklubbens daglige leder, som sammen med Hovedstyrets leder foretar den videre saksbehandling.

All varsling skal behandles fortrolig.

2. Ethvert medlem i Ready som selv utsettes for adferd i strid med disse regler/rutiner kan varsle enhver voksen person som er ansatt i eller har tillitsverv i Ready som vedkommende har tillit til. Den som mottar varselet skal umiddelbart nedtegne varselet, dersom det ikke er foretatt skriftlig, og viderebringe dette til Hovedklubbens daglige leder, som sammen med Hovedstyrets leder foretar den videre saksbehandling. Varslerens ønsker skal respekteres når det gjelder fortrolighet. Ved mindre alvorlige overtramp kan Hovedklubben overføre saksbehandlingen til den relevante avdelingens valgte ledelse.

3. Saksbehandlingen skal deretter tilpasses varselets alvorlighetsgrad og om nødvendig skal den krenkedes foreldre og eventuelle offentlige myndigheter involveres i saksbehandlingen ut fra sakens art, krenkedes alder og hvem de involverte er. Den krenkedes interesser og ønsker skal alltid ha prioritet i vurderingen av hvordan saken behandles. Saksbehandlingen skal dokumenteres.

4. Klubbens utgangspunkt er at den krenkedes fremstilling skal legges til grunn, men den det varsles mot skal sikres rett til full kontradiksjon (skal få legge frem sin side av saken og/eller svare til anklagen) og hjelp i sin situasjon.